อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว พิชุดา ศรีเกตุ รอการชำระเงิน
2 นางสาว ปทุมพร สงกา รอการชำระเงิน
3 นาย กัมปนาท จำเริญ รอการชำระเงิน
4 นาย จตุรงค์ ใจชนะ รอการชำระเงิน
5 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ รอการชำระเงิน
6 นาย สถาพร โพธิ์แดง รอการชำระเงิน
7 นางสาว นันทนา เนืองนอง รอการชำระเงิน
8 นาย ณัฐพงษ์ จิรโภคาสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
9 นาย สุริยศักดิ์ พันธุมัย รอการชำระเงิน
10 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย รอการชำระเงิน
11 นาย สุรเชษฐ์ ชาญชัยศิลป์ รอการชำระเงิน
12 นางสาว วรินทร หนองใหญ่ รอการชำระเงิน
13 นางสาว ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
14 นางสาว กัณจณา ว่องไว รอการชำระเงิน
15 นางสาว สุดาพร แสนโคตร รอการชำระเงิน
16 นาย ดนุพล ยอดศรีทอง รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :