อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ชัยวัฒน์ มิตรเจริญรัตน์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย ศราวุธ สุภา ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ยุวรินทร์ เบญจเจริญพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา รอการชำระเงิน
5 นาย นะวี มีมูซอ รอการชำระเงิน
6 นาย สุทธิศักดิ์ เสียงอ่อน รอการชำระเงิน
7 นางสาว ธจิรฐา นามนอก รอการชำระเงิน
8 นาย นาวิน โพพิชิต รอการชำระเงิน
9 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน
10 นาย ประสพชัย เถาว์ประสาท รอการชำระเงิน
11 นาย เอกราช ชูเลิศ รอการชำระเงิน
12 นาย สราวุธ เครือปาน รอการชำระเงิน
13 นาย ฤทธิรงค์ นวลศรี รอการชำระเงิน
14 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :