อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สุทธิศักดิ์ เสียงอ่อน รอการชำระเงิน
2 นางสาว ธจิรฐา นามนอก รอการชำระเงิน
3 นาย นาวิน โพพิชิต รอการชำระเงิน
4 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน
5 นาย ชัยวัฒน์ มิตรเจริญรัตน์ รอการชำระเงิน
6 นาย ประสพชัย เถาว์ประสาท รอการชำระเงิน
7 นาย เอกราช ชูเลิศ รอการชำระเงิน
8 นาย สมหวัง วงค์ด้วง รอการชำระเงิน
9 นาย สราวุธ เครือปาน รอการชำระเงิน
10 นาย ฤทธิรงค์ นวลศรี รอการชำระเงิน
11 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :