อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-16

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ปฐมโชค ผ่องยิ่ง รอการชำระเงิน
2 นาย อัฐพล ยิ้มจันทร์ รอการชำระเงิน
3 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน
4 ว่าที่ ร.ต. นฤเบศน์ ปิ่นนาค รอการชำระเงิน
5 นาย ยุทธิชัย พุ่มเรือง รอการชำระเงิน
6 นาย เกรียงไกร จูรณาลักษณ์ รอการชำระเงิน
7 นาย ศุภชัย วงศ์เจริญเกียรติ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :