อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-16

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย เกรียงไกร จูรณาลักษณ์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย ศุภชัย วงศ์เจริญเกียรติ ชำระเงินแล้ว
3 นาย อัฐพล ยิ้มจันทร์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ยุทธิชัย พุ่มเรือง ชำระเงินแล้ว
5 นาย ปฐมโชค ผ่องยิ่ง ชำระเงินแล้ว
6 นาย วัชระ ครุฑสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
7 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน
8 ว่าที่ ร.ต. นฤเบศน์ ปิ่นนาค รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :