อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ศิริรักษ์ เส็งเล็ก รอการชำระเงิน
2 นางสาว ธนิดา จรูญโรจน์ รอการชำระเงิน
3 นาย กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ณัฐนันท์ วรเดช รอการชำระเงิน
5 นางสาว ชุติมณฑน์ สืบค้า รอการชำระเงิน
6 นาย สุระ สุวรรณศรี รอการชำระเงิน
7 นาย กิตติพงศ์ บิญรัตน์ รอการชำระเงิน
8 นาง อัฉราวรรณ เขียวแก้ว รอการชำระเงิน
9 นางสาว อังกูรณา พริ้งเกษมชัย รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :