อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว พีรยา ตรีรัสสพานิช ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว นิรุชา สุทธิพิทักษ์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว มนัญชยา แสงแดง ชำระเงินแล้ว
4 นาย สิทธรัฐ ไทรวิจิตร ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ธนิดา จรูญโรจน์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว ชุติกาญจน์ รุจจนมงคล ชำระเงินแล้ว
7 นาย ชัยพร ศรพิชัย ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว สุวัฒนา สาริโด ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว จิตฤทัย ระบบ ชำระเงินแล้ว
10 นาย อธิสรรค์ บุญศิริจิรพงษ์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว กนิษฐาพร คิดชนะ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ขนิษฐา สมตระกูล ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว วราภรณ์ ฉุยฉาย ชำระเงินแล้ว
14 นาย วีรภัทร ค่ำอำนวยสุข ชำระเงินแล้ว
15 นาย ส่งศักดิ์ ทองขาว ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว กนกวรรณ มักมีสุข ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว อริยา โพธิ์สังข์ ชำระเงินแล้ว
18 นาย นิติเทพ ไชยช่วย ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชญานิศ ไทยรัตน์ ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว รุ่งทิพย์ มาดี รอการชำระเงิน
21 นาง ทิพาวรรณ ชุติพงศ์นาวิน รอการชำระเงิน
22 นาย ชลากร ธนงค์ภิญโญ รอการชำระเงิน
23 นางสาว บุญชณัฏฐา คำภีระ รอการชำระเงิน
24 นาย กิตตินันท์ กิตติกรวัฒนา รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :