อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อิสสระ องค์กบิลย์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย ติณห์ ผ่องพันธ์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ศศิธร อินเขียน ชำระเงินแล้ว
4 นาง ธุวภัทร บาเมิร์ท ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว อนุสรา เจริญชีพ ชำระเงินแล้ว
6 นาย เอกชัย โภคสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
7 นาย ผดุง สระสวย ชำระเงินแล้ว
8 นาย ภูมิรพี เกษทอง ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว สมธนา ปัญญาดิลก ชำระเงินแล้ว
10 นาย อนุชัย ชาวแขก รอการชำระเงิน
11 นางสาว กัลยรัตน์ สิทธิชัย รอการชำระเงิน
12 นางสาว กาญจนา ขอรับกลาง รอการชำระเงิน
13 นาง อาทิตา ลักษิตานนท์ รอการชำระเงิน
14 นาย คีตะพันธ์ มหาคีตะ รอการชำระเงิน
15 นางสาว วารุณี ข้องหลิม รอการชำระเงิน
16 นาย พรชัย เกรียงมงคล รอการชำระเงิน
17 นาย อดิศร ทองคำ รอการชำระเงิน
18 นาย ณัฐพงษ์ จิรโภคาสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
19 นาย พิชญ์นท ชมชื่นจิตร์ รอการชำระเงิน
20 นางสาว นุชสรา อ่อนส้มกิจ รอการชำระเงิน
21 นางสาว ศิวพร ลายประเสริฐ รอการชำระเงิน
22 นาย นพธวัช หวัดเพชร รอการชำระเงิน
23 นาย สุรชัย ปิดกันภัย รอการชำระเงิน
24 นาย ชาญวัฒน์ เลิศทรัพย์อนันต์ รอการชำระเงิน
25 นาย สุรเชษฐ์ ดวงพลอย รอการชำระเงิน
26 นาย ชวลิต มาตรสุโลก รอการชำระเงิน
27 นาย นัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์ รอการชำระเงิน
28 นาย สิรวิชญ์ แช่มชั้น รอการชำระเงิน
29 นางสาว ศิมนัส นิกูลกาญจน์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :