อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 น.สพ. ณัฐภพ ธัมกิตติคุณ ชำระเงินแล้ว
2 นาย วิสุทธิ์ ทรัพย์ชูกุล ชำระเงินแล้ว
3 นาย สมชาย สุวะทิตย์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย สหวรรธ อรรถวิทยา ชำระเงินแล้ว
5 นาย ณัฐดนัย หล่อใจ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว พริ้มพรรณ สมบูรณ์ธรรม รอการชำระเงิน
7 นาย วุฒิชัย ตันกูล รอการชำระเงิน
8 นาย ธวัชชัย อินทร์หอม รอการชำระเงิน
9 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส รอการชำระเงิน
10 นางสาว อุไรภรณ์ น้อยเสนา รอการชำระเงิน
11 นางสาว วาทินี ทองรอด รอการชำระเงิน
12 นาย ธีระพงษ์ ศาลาน้อย รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :