อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิงการประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และการประเมินความเสถียรของวัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย จิรยุทธ์ ตั้งวิชิตฤกษ์ รอการชำระเงิน
2 นางสาว ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ รอการชำระเงิน
3 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม รอการชำระเงิน
4 นางสาว ณัฐธิดา เปกเรือง รอการชำระเงิน
5 นางสาว ปาริฉัตร ชูบุญ รอการชำระเงิน
6 นางสาว สมคิด บุมี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :