อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง จิตตกานต์ อินเที่ยง รอการชำระเงิน
2 ว่าที่ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ รอการชำระเงิน
3 นาย กฤตบุญ บุญตัน รอการชำระเงิน
4 นางสาว สมคิด บุมี รอการชำระเงิน
5 นางสาว ณัฐธิดา เปกเรือง รอการชำระเงิน
6 นางสาว ปาริฉัตร ชูบุญ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :