อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สหวรรธ อรรถวิทยา ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สิริพร วณิชวรนันท์ รอการชำระเงิน
3 นางสาว ศิริพร สมบัติจินดา รอการชำระเงิน
4 นางสาว ชัญญภัส ทองอ่อน รอการชำระเงิน
5 นางสาว บุญญิศา บัวเผื่อน รอการชำระเงิน
6 นาย ณัฐดนัย หล่อใจ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :