อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว สุวัฒนา สาริโด รอการชำระเงิน
2 นางสาว จิตฤทัย ระบบ รอการชำระเงิน
3 นางสาว พาฝัน พาฝัน รอการชำระเงิน
4 นางสาว สวรรญา ขวัญพร้อม รอการชำระเงิน
5 นาย สุรินทร์ เย็นประเสริฐ รอการชำระเงิน
6 นาย กฤษฎา ใจตรง รอการชำระเงิน
7 นางสาว กานดา ไตรสินธุ์ รอการชำระเงิน
8 นาย คมศักดิ์ ศรีนุเคราะห์ รอการชำระเงิน
9 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
10 นางสาว สุชาดา ศรีเชื้อ รอการชำระเงิน
11 นาย วัชระสิทธิ์ บุญเพ็ญ รอการชำระเงิน
12 นาย พีรศุษม์ สังทอง รอการชำระเงิน
13 นาง เจริญจิตร ทวีวงศ์ รอการชำระเงิน
14 นาย ปิยพงศ์ รัตนกาญจน์ รอการชำระเงิน
15 นาย เมธา ช่วยบุญ รอการชำระเงิน
16 นาย อรรถพล จันทสุรัส รอการชำระเงิน
17 นาย ยุทธพงศ์ ทรงคาศรี รอการชำระเงิน
18 นาย ฤธวัฐร์ วินิจฉัยกุล รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :