อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง ณหทัย วิจิตโรทัย ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว จรรยา คงฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว จันทรา ดีมาก ชำระเงินแล้ว
4 นาย เอกพันธ์ ศิริวัฒนะ ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุชาติ สุทธิวารี ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว รุ่งทิพย์ มาดี รอการชำระเงิน
7 นางสาว ทิพวรรณ ทักท้วง รอการชำระเงิน
8 นาย ธิปไตย อินถาบุตร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :