อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย นนทนันท์ โคตรสุวรรณ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค์สุทา ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว นภาพร ศรีวิชัย ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว สุภาณี นาคศรี ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว อรชา โคกขำ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ณัฐนันท์ บุญพร ชำระเงินแล้ว
7 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ภัทรริยา เจนเจษฎ์พงษ์ ชำระเงินแล้ว
9 นาย กัณตภณ โนตัน ชำระเงินแล้ว
10 นาย ชนินทร์ สุขอินทรีย์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว รุ่งนภา ปานเพ็ชร์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว มณทรา ตั้งดำรงวงศ์ ชำระเงินแล้ว
13 นาย วิชา หุ้นกลาง ชำระเงินแล้ว
14 นาย วินทร์ปภัฏ อัษฎาวุฒิภัสร ชำระเงินแล้ว
15 นาย วชิรวิทย์ รัตนฐิติวงศ์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย วรกานต์   ทิมาใจ   ชำระเงินแล้ว
17 นาย จินตภัทร์ จิรังกาล ชำระเงินแล้ว
18 นาย วิษณุ บุญชู ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :