อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สรศักดิ์ มั่นยืน ชำระเงินแล้ว
2 นาย สุรกาญจน์ ขำชื่น ชำระเงินแล้ว
3 นาย อนุชิต เนื้อเย็น ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
5 นาง ดวงกมล รุ่งเรือง ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว สุธิชา สุภา ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว อภิรุจี พุทธวงษ์ ชำระเงินแล้ว
8 นาย นพดล จัดการ ชำระเงินแล้ว
9 นาย อนุพงค์ เมืองใจ ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธนาธิป ธิบดี ชำระเงินแล้ว
11 นาง มัสยา เหล่าสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ลัดดาวัลย์ พิศเพ็ง รอการชำระเงิน
13 นางสาว ประภาจิตร ศรีดาเลิศ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :