อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) **(ส่ง Cer. วันที่ 28 พ.ย. 65)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นารีรัตน์ หีตพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว จันทร์ฑรัตน์ มากชุม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว นพวรรณ ทิพกานนท์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อริสรา ขาวดอกไม้ ชำระเงินแล้ว
5 นาย ณัฐวัฒน์ อันสมศรี ชำระเงินแล้ว
6 นาง เฟื่องฟ้า ศิริซุ้มสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
7 นาย รัฐกร แก้วอ่วม ชำระเงินแล้ว
8 นาง อรุณวดี เบญจเตชะ ชำระเงินแล้ว
9 นาย กิตติศักดิ์ โสมประยูร ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว นันทิดา วุฒิศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ดวงกมล สีส่วน ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว กรรณิษา พิมพ์นาง ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว จิราพรรณ พันน้อยนนท์ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว กันธิชา ยุทธะพาทีกูล ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว มนัสนันท์ วงศ์รุ่งอุดม ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ธนินท์ธร เนติธีระศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว พิชญา บุญมาสืบ ชำระเงินแล้ว
18 นาย วิโรจน์ ทองบุราณ ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว อาทีพร ศรีหาวงษ์ ชำระเงินแล้ว
20 นาย วิเชียร บุญเกิด ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว นันทิยา ผิวสด ชำระเงินแล้ว
22 นาย ยศนนท์ ตันตระวิริยะกุล ชำระเงินแล้ว
23 นาย ณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว สุพิชชาย์ โถนทา ชำระเงินแล้ว
25 นาง ขนิษฐา พวงสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :