อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบเกจบล็อกในงานมาตรวิทยามิติ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จิราพร ภารกุล ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว จิราวรรณ ขันทะวัต ชำระเงินแล้ว
3 น.ส เนตรนภา ศึกษาชาติ รอการชำระเงิน
4 น.ส สุพัตรา สุขสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว อมรรัตน์ แก้วมณี รอการชำระเงิน
6 นางสาว สวรรณยา บริบูรณ์ รอการชำระเงิน
7 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ รอการชำระเงิน
8 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
9 นาย สมทรง กิตติรัศมีวงศ์ รอการชำระเงิน
10 นาย พงษ์พัฒน์ ศรีตุ่น รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :