สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2023

หลักสูตร การขอการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ธีระพงษ์ ชาภักดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 นางสาว มณีวรรณ พยัคพันธ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3 นางสาว อังสนา สุขสกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4 นาย จิระเดช อยู่ป้อม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5 นางสาว ณัฐชา ธีรศุทธากร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6 นาย พัฒนศักดิ์ พูลเพิ่ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7 นางสาว กุสุมา โสมสอาด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8 นาย วัลลภ รำพึงกิจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
9 นาย จิรัฎฐิวัฒน์ บัวใหญ่รักษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 นาย จิณณภัทร บุญมาก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 นางสาว เจนจิรา เอกชัยพินิจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 นาย พรณรงค์ โชติศักดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13 นาย กิตติศักดิ์ มโนเลิศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
14 นาย นคร ธีรภาฤกษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 นาย ธนิน ศรีวิลัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 นาย วัชรพล รอดพันหน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 นางสาว สิริภัทร หวังเจริญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 นางสาว ยศพร แก้วกาหลง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
19 นางสาว จิตรา เขื่อนขันธ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 นางสาว ณภัทรา สุทธิจิตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
21 นาย สุทธิสาร แก้วคราม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
22 นางสาว พัชราพร สิงหาบุตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
23 นางสาว สุวรรณี มิสสิตะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
24 นางสาว อุษารัตน์ คำทับทิม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 นาย รัฐพล หงส์เกรียงไกร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 นางสาว ทิพารมย์ มูลมณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27 นางสาว กษมา ดอนมอญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
28 นางสาว วาสนา บุญเลิศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
29 นางสาว วนิดา สิจง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
30 นาย พันธวิศ สิทธิสังข์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31 นาย ธนยุทธ เพียรเสมอ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
32 นาย กันต์ธร ลูกรักษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
33 นาย ภาณุวัฒน์ อักษรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
34 นางสาว อนันยา มิ่งเมือง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 นาง จิระนุช นิตยาธารีกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
36 นางสาว อรกัญญา ใสนิยม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
37 นางสาว หทัยรัตน์ ทองกร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
38 นางสาว ณัฏฐนิช ชิดช่วงชัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
39 น.ส. กุลนันท์ เถาแตงอ่อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
40 นาย นพวัฒน์ อินทพรหม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
41 นาย ธีรศักดิ์ อุบลนุช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
42 นาย พิสูจน์ พิมพ์โคตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 นาย เมธี วิรัชโชติเสถียร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
44 นาย อนุสิทธิ์ ประสิทธิพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
45 นาย วิชัย สาระจิตต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
46 นาย วีรณัฐ วิจิตรจรรยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
47 นางสาว พัชชา ภู่สุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
48 นาย เด่นพล แพงพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
49 นางสาว อรไท บัวดิษ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
50 นาย วัฏฐกิติ พรหมทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
51 นางสาว กัญยาวีร์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
52 นางสาว นภัสสร จันทะแสง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
53 นาย ศุภชัย หอมนาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
54 นาย เอกพงษ์ คงสมบัติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
55 นาย อลงกต จิโรจจาตุรนต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
56 นาย รณกร มโนเสงียม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
57 นางสาว​ อุบลรัตน์​ มังกร​ทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
58 นาย รัชเอก ภักดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
59 นาย ธิปไตย อินถาบุตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
60 นาย สวนัย บัวขาว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
61 นาย พลากรณ์ หงอนไก่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
62 นาย ชนกันต์ โฆษิตาภา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
63 นาย ภาสิต มาถาวร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
64 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
65 นาย ประจวบ วงษ์สุวรรณ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :