อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สุริยนต์ ชาติมนตรี ชำระเงินแล้ว
2 นาย จำลอง ฮะเอง ชำระเงินแล้ว
3 นาย กรกช ทิพย์มงคล ชำระเงินแล้ว
4 นาย พิษณุ คำอาบ ชำระเงินแล้ว
5 นาย กฤษฎา มานะตา รอการชำระเงิน
6 นาย สุพจน์ บุญประเสริฐ รอการชำระเงิน
7 นาย ภีม ปราบทอง รอการชำระเงิน
8 นาย พิษณุ สังขทิพย์ รอการชำระเงิน
9 นาย สรัล รัตนวิเชียร รอการชำระเงิน
10 นาย ศรัณย์ ประกอบบุญ รอการชำระเงิน
11 นาย ชานุวัฒน์ โมกไธสง รอการชำระเงิน
12 นางสาว ชาลิสา นิลวรรณ์ รอการชำระเงิน
13 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ รอการชำระเงิน
14 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
15 นาย อภิวิชญ์ มอญอ่อง รอการชำระเงิน
16 นางสาว ณัชลิดา โยธาธรณ์ รอการชำระเงิน
17 นาง บุปผา สุขสมศักดิ์ รอการชำระเงิน
18 นางสาว ธนิษฐา นิลรัตน์ รอการชำระเงิน
19 นางสาว สุพิมล กาฬษร รอการชำระเงิน
20 นางสาว จิรญา สายขุนทด รอการชำระเงิน
21 นาย สุเทพ ดีสัน รอการชำระเงิน
22 นาย สารินทร์ สุขผล รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :