อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กรกช ทิพย์มงคล ชำระเงินแล้ว
2 นาย พิษณุ คำอาบ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว นงคาร รัตนโค้น ชำระเงินแล้ว
4 นาย ภูวนัย เทียนดำ ชำระเงินแล้ว
5 นาง อภิชญา บุญสุนีย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว พเยาว์ จงสิทธิสัจจะกุล ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว สมพิศ หิรัญรักษ์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ฝนทิพย์ แก้วกองตัน รอการชำระเงิน
9 น.ส เนตรนภา ศึกษาชาติ รอการชำระเงิน
10 น.ส สุพัตรา สุขสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
11 นาย ณัฐพงษ์ วีรารักษ์ รอการชำระเงิน
12 นางสาว เกวลิน ก้างยาง รอการชำระเงิน
13 นาย ชัชวาลย์ วารีนิล รอการชำระเงิน
14 นางสาว ปุณยนุช กรดเสน รอการชำระเงิน
15 นาย ทยาวัต ฉอพิมาย รอการชำระเงิน
16 นางสาว อวิกา นุ่มนวล รอการชำระเงิน
17 นางสาว พนิดา ทาราช รอการชำระเงิน
18 นางสาว ณัฐกฤตา มากเงิน รอการชำระเงิน
19 นาย วรวิทย์ ชื่นมณี รอการชำระเงิน
20 ผศ. ดร. ภูษิต มิตรสมหวัง รอการชำระเงิน
21 นาย คุณากร หลอดเงิน รอการชำระเงิน
22 นางสาว ศศิธร บุญมี รอการชำระเงิน
23 นางสาว ไอรดา สดใส รอการชำระเงิน
24 นาย ณัฐกมล รวยดี รอการชำระเงิน
25 นางสาว ชวาลักษณ์ สิงห์ชัย รอการชำระเงิน
26 นาย วรายุ ตรงประสิทธิ์ รอการชำระเงิน
27 นาย ณัฐดนัย ปิ่นทอง รอการชำระเงิน
28 นาย กาจ วนินทานนท์ รอการชำระเงิน
29 นาย บัญญัติ ผันผ่อน รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :