อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว สมฤทัย บุญมา ชำระเงินแล้ว
2 นาย สุรินทร์ บริสุทธิ์บัวทิพย์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว กษมา พรหมสุวรรณ รอการชำระเงิน
4 นาย ปฏิภาณ สิริสุระกานนท์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว วิศัลยา ผาสุข รอการชำระเงิน
6 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ รอการชำระเงิน
7 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
8 นาย โกสีย์ กมลศิรินทร์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว ศศิธร กันธาหล้า รอการชำระเงิน
10 ผศ. ดร. ภูษิต มิตรสมหวัง รอการชำระเงิน
11 นางสาว กัญญารัตน์ นิที รอการชำระเงิน
12 ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :