อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ธีระชัย อรชร ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ศิริรักษ์ เส็งเล็ก ชำระเงินแล้ว
3 นาย ยุทธนา โพพินิจ ชำระเงินแล้ว
4 นาย จักรพันธ์ นาคสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
5 นาย พรสวัสดิ์ วิสัชนาม ชำระเงินแล้ว
6 นาย ศิวนนท์ ประสพจิต ชำระเงินแล้ว
7 นาย ภาณุพัฒน์ หนูจีน ชำระเงินแล้ว
8 นาย สุทัศน์ ขานน้ำคำ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ยงยุทธิ์ สถิน ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธงชัย นพรัตน์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ธัญพิชา แฟงแย้ม ชำระเงินแล้ว
12 นาย เอกพจน์ จันทร์เกตุ ชำระเงินแล้ว
13 นาย เสทื้อน กองสิน ชำระเงินแล้ว
14 นาย ทศพล อุ่นจันทร์ ชำระเงินแล้ว
15 นาย กฤตภาส แสงประเสริฐ ชำระเงินแล้ว
16 นาย นันทพงศ์ ลักษณสมบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย รัชภัณฑ์ รัชตะสมบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
18 นาย อาทิตย์ อินทรศรี ชำระเงินแล้ว
19 นาย ณัฐพงษ์ จิรโภคาสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
20 นาย ยุติ ยิ่งเจริญผล ชำระเงินแล้ว
21 นาย อุเทน สีหะนาม ชำระเงินแล้ว
22 นาย ณัฏฐพล เวียงนนท์ ชำระเงินแล้ว
23 นาย เจตริน อรรถสุนทร ชำระเงินแล้ว
24 นาย วรชิต จรรยา ชำระเงินแล้ว
25 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง ชำระเงินแล้ว
26 นาย จีรศักดิ์ ซอมขุนทด ชำระเงินแล้ว
27 นาย กฤษดา คมสินธ์ ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว ชลธิชา แจ้งสว่าง ชำระเงินแล้ว
29 นาย พีรธัช บัวภาคำ ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว มาศสุภา ทองนาค ชำระเงินแล้ว
31 นาย กิติวุฒิ คงบรรทัด ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว อนัญพร เงินธรรม ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว ปรียาภรณ์ สุวัฒนาพร ชำระเงินแล้ว
34 นางสาว ธิติยา พงษ์ไทยพันธ์ ชำระเงินแล้ว
35 นาย ชาตินักรบ เธียรจินดากุล ชำระเงินแล้ว
36 นาย พศวีร์ เมฆทันต์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :