อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง สาวิตรี ศรีสัจจารักษ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว เอื้อมพร จิตรเจริญ ชำระเงินแล้ว
3 นาย จารึก มีเชื้อ ชำระเงินแล้ว
4 นาย อิศรา อิสรารักษ์ชีวิน ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุริยา ครุสาตะ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ศิริธน เอื้อบุญกนก ชำระเงินแล้ว
7 นาย อัครวัฒน์ ไชยพันธ์ุ ชำระเงินแล้ว
8 นาย อนุรักษ์ เรียมใจเย็น ชำระเงินแล้ว
9 นาย เจษฎา ดวงมณฑา ชำระเงินแล้ว
10 นาย วาที รัตนวิไล ชำระเงินแล้ว
11 นาย ณัติวัฒน์ สินเหลือ ชำระเงินแล้ว
12 นาย วุฒิชัย กาญจนา ชำระเงินแล้ว
13 นาวสาว จุฬาณี ฐิตะพันธ์ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว อรอนงค์ กุศลพิทักษ์ชีพ ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว ชญานิศ สุขวารี ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว จุฑามาศ สารเสวก ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ลลิตา รัตนะ ชำระเงินแล้ว
18 นาย ยืนยงค์ ศรีหาภูธร ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ธนกร ทวีกสิกรรม ชำระเงินแล้ว
20 นาง จารุวรรณ สนธิ ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว จุรีพร เพิกปุ้ย ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :