อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว เอื้อมพร จิตรเจริญ ชำระเงินแล้ว
2 นาย จารึก มีเชื้อ ชำระเงินแล้ว
3 นาย อิศรา อิสรารักษ์ชีวิน ชำระเงินแล้ว
4 นาย สุริยา ครุสาตะ ชำระเงินแล้ว
5 นาย ศิริธน เอื้อบุญกนก ชำระเงินแล้ว
6 นาย อัครวัฒน์ ไชยพันธ์ุ ชำระเงินแล้ว
7 นาย อนุรักษ์ เรียมใจเย็น ชำระเงินแล้ว
8 นาย เจษฎา ดวงมณฑา ชำระเงินแล้ว
9 นาย วาที รัตนวิไล ชำระเงินแล้ว
10 นาย ณัติวัฒน์ สินเหลือ ชำระเงินแล้ว
11 นาย วุฒิชัย กาญจนา ชำระเงินแล้ว
12 นาวสาว จุฬาณี ฐิตะพันธ์ ชำระเงินแล้ว
13 นาง สาวิตรี ศรีสัจจารักษ์ รอการชำระเงิน
14 นาย ปิยชาติ โชติผล รอการชำระเงิน
15 นาย สมชาย โอนตึ่ง รอการชำระเงิน
16 นส อภิสรา วงศ์วรัท รอการชำระเงิน
17 นาย ยศพณธ์ อำนวยสิทธิ์ รอการชำระเงิน
18 นางสาว อรอนงค์ กุศลพิทักษ์ชีพ รอการชำระเงิน
19 นางสาว ชญานิศ สุขวารี รอการชำระเงิน
20 นางสาว จุฑามาศ สารเสวก รอการชำระเงิน
21 นางสาว ลลิตา รัตนะ รอการชำระเงิน
22 นางสาว อัจฉราภรณ์ ตั้งก่อเกียรติกุล รอการชำระเงิน
23 นางสาว มานิตา จะโรจร รอการชำระเงิน
24 นาย สุเมธ บุญโห้ รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :