อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศุภลักษณ์ ฉิมคีรี รอการชำระเงิน
2 นาย เฉลิมวุฒิ สุวรรณสิงห์ รอการชำระเงิน
3 น.ส. เปรมมิการ์ จ่าผาย รอการชำระเงิน
4 นาย ธนัญชัย ศิริวารัตน์ รอการชำระเงิน
5 นาย สมศักดิ์ ผาสุข รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :