อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว มนพัทธ์ สังข์วิมาลย์ ชำระเงินแล้ว
2 นาง ปัทมา อารีสิริสุข รอการชำระเงิน
3 นาง ปัทมา อารีสิริสุข รอการชำระเงิน
4 นาย ทศพล โพนเวียง รอการชำระเงิน
5 นางสาว สุวดี แซ่ตัน รอการชำระเงิน
6 นางสาว จิราภา คำวัน รอการชำระเงิน
7 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย รอการชำระเงิน
8 นาย นิติเทพ ไชยช่วย รอการชำระเงิน
9 นาย ธานินทร์ พึ่งทอง รอการชำระเงิน
10 นาย อรรถพล สีวงษ์ รอการชำระเงิน
11 นาง กนกพรรณ พงษ์พินิจภิญโญ รอการชำระเงิน
12 นาย ปฏิพัทธ์ ส้มเทศ รอการชำระเงิน
13 นางสาว รัตน์กมล ศรีบุญซื่อ รอการชำระเงิน
14 นาย วสุวัตน์ ปรีกราน รอการชำระเงิน
15 นางสาว อภัสร์มน ยงประพัฒน์ รอการชำระเงิน
16 นาย สุริยะการ คำประเสริฐ รอการชำระเงิน
17 นางสาว ณิฎฐ์ชกานต์ กระแจ่ม รอการชำระเงิน
18 นางสาว วิภาพันธ์ ตะติยรัตน์ รอการชำระเงิน
19 นางสาว วิภาพันธ์ ตะติยรัตน์ รอการชำระเงิน
20 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ รอการชำระเงิน
21 นางสาว พรรณนิภา เพ่งคุณ รอการชำระเงิน
22 นางสาว ชนัญญา หงษ์ทอง รอการชำระเงิน
23 นาย อรรถพล สีวงษ์ รอการชำระเงิน
24 นาย ปฏิพัทธ์ ส้มเทศ รอการชำระเงิน
25 นาย ศุภลักษณ์ ฉิมคีรี รอการชำระเงิน
26 นาย เฉลิมวุฒิ สุวรรณสิงห์ รอการชำระเงิน
27 น.ส. เปรมมิการ์ จ่าผาย รอการชำระเงิน
28 นาย ธนัญชัย ศิริวารัตน์ รอการชำระเงิน
29 นาย สมศักดิ์ ผาสุข รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :