อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ**(ส่ง Cer วันที่ 13 ธ.ค. 62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว มนพัทธ์ สังข์วิมาลย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สุวดี แซ่ตัน ชำระเงินแล้ว
3 นาย ศุภลักษณ์ ฉิมคีรี ชำระเงินแล้ว
4 นาย เฉลิมวุฒิ สุวรรณสิงห์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย สมศักดิ์ ผาสุข ชำระเงินแล้ว
6 นาย ทศพล โพนเวียง ชำระเงินแล้ว
7 น.ส. เปรมมิการ์ จ่าผาย ชำระเงินแล้ว
8 นาย ธนัญชัย ศิริวารัตน์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ณิฎฐ์ชกานต์ กระแจ่ม ชำระเงินแล้ว
10 นาย วสุวัตน์ ปรีกราน ชำระเงินแล้ว
11 นาย อรรถพล สีวงษ์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย ปฏิพัทธ์ ส้มเทศ ชำระเงินแล้ว
13 นาย ธานินทร์ พึ่งทอง ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว วิภาพันธ์ ตะติยรัตน์ ชำระเงินแล้ว
15 นาย นิติเทพ ไชยช่วย ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว อภัสร์มน ยงประพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย สุริยะการ คำประเสริฐ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว ขนิษฐา ทางดี ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ณัฐนิชาช์ สมใจ ชำระเงินแล้ว
20 นาย กลเทพ กุลวานิชไชยนันท์ ชำระเงินแล้ว
21 นาย ณัฐวัฒน์ อินกัน ชำระเงินแล้ว
22 นาง กนกพรรณ พงษ์พินิจภิญโญ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว จิราภา คำวัน ชำระเงินแล้ว
24 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :