อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นภัสวัณณ์ น้อยวงศ์ รอการชำระเงิน
2 นาย บัญฑูร อินทิม รอการชำระเงิน
3 นาง ฉันทนา เอี่่ยมพนากิจ รอการชำระเงิน
4 นางสาว จันทนี อุทธิสินธุ์ รอการชำระเงิน
5 นาย เดชา นนทธิ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :