อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 ดร. สุดารัตน์ เล็ดลอด รอการชำระเงิน
2 นางสาว อัญชัน ฉายแสง รอการชำระเงิน
3 นาย เอกชัย กิตติเลิศไพศาล รอการชำระเงิน
4 นาย มนัสพงศ์ เรืองสินทรัพย์ รอการชำระเงิน
5 นาย มงคลฤกษ์ คุณพระ รอการชำระเงิน
6 นางสาว นฤมล แสงสว่าง รอการชำระเงิน
7 นางสาว พูนภัทรา สายวานิชย์ รอการชำระเงิน
8 นางสาว ทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว พชรอร บุญลือ รอการชำระเงิน
10 นางสาว ทัศนา ทองจำรูญ รอการชำระเงิน
11 นาย วิโรจน์ รักเกียรติสกุล รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :