อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศุภบุศย์ ดำรงค์กิจการ รอการชำระเงิน
2 นางสาว ธนิตา หมื่นวิชิต รอการชำระเงิน
3 นาย สมพงษ์ หงษ์สินี รอการชำระเงิน
4 นางสาว อุทุมพร เพ็ชร์รุ่งเรือง รอการชำระเงิน
5 นาย ภูริวัจน์ คนเจน รอการชำระเงิน
6 นาย รัตตพล ดาวลอย รอการชำระเงิน
7 นาย ภัทรพล ปากเพรียว รอการชำระเงิน
8 นางสาว โอปอล ประกอบบุญ รอการชำระเงิน
9 นาย จิรศักดิ์ ทองสูงเนิน รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :