Tracking

ติดตามผลการลงทะเบียน


  1. ส่งใบคำขอใช้บริการ
  2. รับคำขอพิจารณา
  3. เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. รอวิทยากรติดต่อลูกค้า
  5. เเจ้งยืนยันวันและค่าใช้จ่าย
  6. ยืนยันการแจ้งเงิน


ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม)
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4206, 4213, 4228 หรือ 1332
โทรศัพท์มือถือ : 081 840 2902
โทรสาร : 0 2577 2823
E-mail : training@nimt.or.th
Facebook : www.facebook.com/TrainingNIMT