คู่มือการขอใช้บริการ In-house Training

แบบสรุปอัตราค่าลงทะเบียน In-house Training

ลำดับ
หลักสูตร
จำนวนวัน
จำนวน
ผู้ฝึกอบรม
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
รายละเอียด
หลักสูตร
หลักสูตรระบบคุณภาพ
1 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) 2 20        64,200 <<คลิก>>
2 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 2 20        64,200 <<คลิก>>
3 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) 2 20        64,200 <<คลิก>>
4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 2 20        64,200 <<คลิก>>
5 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ 2 20        64,200 <<คลิก>>
6 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ 1 20        32,100 <<คลิก>>
7 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 2 20        64,200 <<คลิก>>
หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด
8 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 2 1-7        53,500 <<คลิก>>
8-15        64,200
9 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว 2 1-7        53,500 <<คลิก>>
8-15        64,200
10 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน 2 1-7        53,500 <<คลิก>>
8-15        64,200
11 การสอบเทียบเครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ตามมาตรฐาน ISO7500-1: 2004 3 1-7        80,250 <<คลิก>>
8-15        96,300
12 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 2 1-7        53,500 <<คลิก>>
8-15        64,200
13 หลักการสำคัญและการตรวจสอบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดขั้นสูง 2 1-7        53,500 <<คลิก>>
8-15        64,200
14 การสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน 1 1-7        26,750 <<คลิก>>
8-15        32,100
15 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ 1 1-7        26,750 <<คลิก>>
8-15        32,100
16 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) 3 1-7        80,250 <<คลิก>>
8-15        96,300

หากเป็นหลักสูตรนอกเหนือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2577 5100 ต่อ 4228
หรือคลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ <<คลิก>>

 

กรุณา อ่านเงื่อนไขจากแบบฟอร์มบริการที่ท่านสนใจ <<กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม Download คลิก>>
หากท่านมีความสนใจ ให้กรอกรายละเอียด และส่งแบบฟอร์มที่ท่านกรอกข้อมูลแล้วมายัง
e-mail : training@nimt.or.th
จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยประมาณ 1-2 วัน

 

การชำระค่าลงทะเบียนและการยกเลิกการใช้บริการฝึกอบรม
1. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ เจ้าหน้าที่กำหนด ซึ่งจะต้องทำการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร
ในชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต – นครนายก
คลอง 4 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-11593-2 จากนั้น แฟ็กซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมแบบคำขอใช้บริการฝึกอบรม
นอกสถานที่ มายังส่วนกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) หมายเลขโทรสาร 0 2577 2823
2. สำหรับผู้ใช้บริการเป็นครั้งแรก กรุณาแฟ็กซ์พร้อมสำเนา ภพ. 20 และหน้าแรกของหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นนิติบุคคลภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ กค.0811/1093 จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
4. กรณีที่ประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการฝึกอบรม กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น