ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) เวลาทำการ 08.00-16.30 น.
โทรศัพท์ :  0 2026 5400 ต่อ 8301-3 หรือ 8332
โทรศัพท์มือถือ :  081 840 2902
E-mail :  training@nimt.or.th
Facebook :  www.facebook.com/TrainingNIMT