ตารางอบรมหลักสูตรประจำปี

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องตามเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ http://training.nimt.or.th/OnlineRegister เท่านั้น รับจำนวนจำกัด !