คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 15 พ.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

2 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 15 พ.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

3 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-19 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 18,062.00 15 พ.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

4 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

5 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

6 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 30 พ.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

7 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

8 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

9 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 มิ.ย.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

10 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

11 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


12
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

13 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 6,611.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

14 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 27 มิ.ย.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

15 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 27 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

16 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 27 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

17 การสอบเทียบ Conductivity Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

18 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

19 การใช้งาน และประยุกต์ใช้เกจบล็อกในงานด้านความยาวสำหรับการวัดในอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 4,679.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


20
เทคนิคการวัดรูปร่างขั้นสูง (Advanced Form Measurement) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,847.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4


21
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 1,637.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

22 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 12,650.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

23 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 11,686.00 4 ก.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

24 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

25 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 ก.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

26 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 10 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


27
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบเกจบล็อกในงานมาตรวิทยามิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


28
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,618.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

29 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

30 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

31 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

32 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

33 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,211.00 20 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

34 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
24 4,211.00 20 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15


35
เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 20 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

36 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (หลักสูตร 2 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

37 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

38 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7


39
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

40 การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,523.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


41
การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 4,019.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

42 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 2,523.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

43 การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 2,284.00 27 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


44
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 3,052.00 1 ส.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

45 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 3 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 3 ส.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

17


46
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 5 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 3 ส.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11


47
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 5 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 3 ส.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10


สัมมนาทางวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week, Electric Vehicle Asia, Pumps and Valves Asia, และ Thai Water Expo 2023

เรื่อง “มาตรวิทยาสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบ EMC เพื่อสนับสนุนการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.15 -12.00 น.(ลงทะเบียน 08.30 น) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดฝุ่น PM2.5 ชนิด light scattering แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (Calibration system of a portable PM2.5 measuring device using light scattering method)  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.15 -16.00 น.(ลงทะเบียน 13.00 น) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :