คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

29


2
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,753.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10


3
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,565.00 24 ม.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24


4
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 31 ม.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

35


5
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 7 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20


6
การสอบเทียบ Digital Thermometer อ่านรายละเอียด  
วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 25 ก.พ.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20


7
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 25 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5


8
การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 6,305.00 25 ก.พ.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11


9
การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 25 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


10
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 25 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18


11
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 1,565.00 25 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

12 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 28 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

13 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 8,560.00 28 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


14
การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,888.00 28 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7


15
การทดสอบผลิตภัณฑ์แอลอีดีตามมาตรฐาน IES LM 79 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 3,227.00 28 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


16
การตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ส่องไฟที่ใช้บำบัดรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน IEC 60601-2-50 Edition 2.1 2016-04 อ่านรายละเอียด
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,676.00 28 ก.พ.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


17
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,929.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12


18
เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

19 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 4,334.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

20 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 7 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


21
หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,087.00 11 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18


22
การทวนสอบหลอดรังสียูวีด้วยมาตรรังสียูวี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,676.00 29 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


23
การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,676.00 29 มี.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12


24
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 6,305.00 5 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

25 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 5 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

26 การขัดผิวหน้าและบำรุงรักษาคุณภาพของเกจบล็อก อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 5 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

27 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 3,906.00 5 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


28
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 5 เม.ย.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27


29
การสอบเทียบออสซิลโลสโคปด้วยชุดมาตรฐานใหม่ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 27-28 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 12 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

30 การสอบเทียบ Conductivity Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 3,103.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

31 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 3,103.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

32 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


33
การเปรียบเทียบสัญญาณเวลาและความถี่จาก GNSS อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 9,382.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

34 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


35
การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 6,305.00 25 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


36
การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,478.00 26 เม.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

37 การสอบเทียบไฮเกจและไฮมาสเตอร์ด้วยเกจบล็อกมาตรฐานและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 3 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

38 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 3 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

39 การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 5 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

40 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิงการประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และการประเมินความเสถียรของวัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 3,906.00 5 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

41 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 9 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

42 การสอบเทียบเกจบล็อกขนาด 0.5 มม. ถึง 1000 มม. ด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบแบบเชิงกลและการ ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 10,807.00 9 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

43 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 9 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7


44
การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 1,565.00 16 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

45 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 11 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

46 การสอบเทียบเครื่องวัดเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบตามข้อกำหนด Euramet cg-2/v.2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
6 11,931.00 11 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


47
การสอบเทียบมาตรรังสียูวี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 16 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

48 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
6 5,885.00 23 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

49 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 30 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


50
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนยายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 4,888.00 30 พ.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

51 การสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ Dial Gauge Tester และ Calibration Tester อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 5,778.00 2 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

52 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
24 3,906.00 2 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


53
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,565.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


54
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 3,309.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


55
เทคนิคการวัดรูปร่างขั้นสูง (Advanced Form Measurement) อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,478.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


56
การสอบเทียบเครื่อง Global UV Solar Index Meter ตามมาตรฐาน CIE S013/E:2003 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,309.00 6 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


57
การสอบเทียบด้านกำลังคลื่นความถี่วิทยุไมโครเวป (RF Power Sensor & Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 6,305.00 13 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


58
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 27 มิ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

59 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 4,334.00 1 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

60 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 7,330.00 1 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


61
การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 1 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


62
หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 1 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

63 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 4,334.00 6 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

64 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 11 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4


65
การทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวี: การออกแบบ หลักการวัด และการประเมินสมรรถนะเบื้องต้น อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 3,309.00 11 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

66 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
20 6,313.00 1 ส.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

67 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 3,103.00 1 ส.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

68 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
10 7,330.00 1 ก.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :