คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) หรือรูปแบบ Online

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 เวลา เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 11 ต.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16


2
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 11 ต.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

31

3 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 4,690.00 16 ต.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15


4
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 12 ต.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

5 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 30 ต.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

22


6
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 30 ต.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

7 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 2 พ.ย.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15


8
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 6 พ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

9 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 8 พ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

10 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 10 พ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

11 การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 2,530.00 29 พ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

12 การจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,690.00 30 พ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


13
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบเกจบล็อกในงานมาตรวิทยามิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 1 ธ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

14 การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,523.00 6 ธ.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

15 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 6 ธ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

16 การสอบเทียบ Laser Power Meter
วันที่ 17-19 มกราคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

17 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound)
วันที่ 17-18 มกราคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :