อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์และความปลอดภัยในการใช้งาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กันตินันท์ ภูพานใบ รอการชำระเงิน
2 นางสาว นิรุชา สุทธิพิทักษ์ รอการชำระเงิน
3 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ นิธิโรจน์ธนากุล รอการชำระเงิน
4 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
5 นาย เพลงชาติ พรหมมาพันธุ์ รอการชำระเงิน
6 นาย วัชรพล รอดพันหน รอการชำระเงิน
7 นาย พินิจ ไกรกิจราษฎร์ รอการชำระเงิน
8 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :