คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 23 พ.ย.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

32


2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 30 พ.ย.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

41

3 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 4 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

4 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 2,523.00 4 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

5 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (แบบ 2 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 5 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


6
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 5 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19


7
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 9 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

8 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 12,650.00 10 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


9
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 มกราคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 12 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

10 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 25 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


11
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 30 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

12 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 31 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

13 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 31 ม.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

14 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,211.00 2 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8


15
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


16
พื้นฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 4,466.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

17 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 6,611.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

18 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


19
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

20 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (The Calibration of Calibrator) อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 22 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

21 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 22 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

22 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

23 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,334.00 30 พ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

24 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 มีนาคม เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


25
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,929.00 6 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

26 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

27 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 7 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

28 การสอบเทียบมาตรความสว่าง อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
10 7,964.00 7 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


29
เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 9 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

30 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 14 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

31 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปริมาณทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 14 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

32 การสอบเทียบ Digital Thermometer อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) หรือ Online)
15 6,291.00 16 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6


33
เทคนิคการวัดรูปร่างขั้นสูง (Advanced Form Measurement) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,847.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

34 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

35 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

36 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


37
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 1,637.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

38 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

39 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4


40
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

41 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

42 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 2 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

43 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-19 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 18,062.00 2 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

44 การสอบเทียบ Conductivity Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 5 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

45 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 9 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

46 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 10 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

47 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 มิถุนยายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 30 พ.ย.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

48 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

49 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ (FRM) อ่านรายละเอียด
วันที่14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

50 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

51 การวัดและการสอบเทียบเครื่องกำเนิดความถี่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

52 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

53 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

54 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดแสงเลเซอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

55 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
24 4,211.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

56 การประยุกต์ใช้ GUM Workbench ในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

57 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 27 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

58 การใช้งาน และประยุกต์ใช้เกจบล็อกในงานด้านความยาวสำหรับการวัดในอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 4,679.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

59 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 11,686.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

60 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

61 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

62 การเปรียบเทียบสัญญาณเวลาและความถี่จาก GNSS อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 11,686.00 10 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


63
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบเกจบล็อกในงานมาตรวิทยามิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


64
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,618.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

65 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

66 การสอบเทียบความถี่ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :