ลงทะเบียนฝึกอบรม

2 banner-OnlineRegister-new

3 banner-trainingProfile
4 banner-calendar 5-banner-map-300x116-new

In-house Training

ต้องการขอใช้บริการฝึกอบรมหรือบรรยายวิชาการ ณ สถานประกอบการ

PDF แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝึกอบรมด้านมาตรวิทยา

PDF แบบฟอร์มการขอใช้บริการบรรยายวิชาการ


*หมายเหตุ

– กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมายังหมายเลขโทรสาร 0 2577 2823 หรือ training@nimt.or.th

– เงื่อนไขในการรับบริการเป็นไปตามที่ระบไว้ในแบบฟอร์ม

In-house Training

โครงการสร้างความตระหนัก

โครงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ใช้บริการมาตรวิทยา ได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้อยู่ในระบบงาน กลุ่มบุคคลผู้จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต และกลุ่มบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ
และประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้าโลกสูงขึ้นวัตถุประสงค์
1. เพื่อการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาที่มีต่อการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ได้ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อกลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้านมาตรวิทยาเพิ่มขึ้น
3. เพื่อประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความสำคัญของมาตรวิทยามากขึ้น
4. เพื่อระบบมาตรวิทยาที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยาในหลายระดับ ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนความต้องการบุคลากร
ผู้ใช้วิชาชีพด้านมาตรวิทยาในสังคมไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในสังคม

สมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาวิชาการ ฟรี! hot-icon

โครงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา

E-Book

Training Profile
TrainingProfile

ระบบมาตรวิทยา
ระบบมาตรวิทยา

Training Profile
มาตรวิทยาอุณหภูมิเบื้องต้น

ระบบมาตรวิทยา
หนังสือมาตรวิทยา-ฉบับย่อ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

Training Profile
มาตรวิทยาเบื้องต้น
E-Book

เอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

Download Attachments