อัตราค่าบริการขอใช้สถานที่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

              เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า จึงขออนุมัติอัตราค่าบริการสำหรับการขอใช้ห้องประชุม ห้องอบรม และอุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับการฝึกอบรมนอกสถานที่ (In-house Training) และบริการให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในอัตราค่าบริการ ดังนี้

จำนวน/ห้อง

ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม

จำนวน

ผู้ใช้บริการ (คน)

 อัตราค่าบริการต่อวัน

(ยังไม่รวม Vat 7 %)

1

ห้องประชุม 206 (60 ที่นั่ง) อาคารมาตรธำรง

ไม่เกิน 60

6,000 บาท

2

ห้องฝึกอบรม 301 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง

ไม่เกิน 40

5,000 บาท

3

ห้องประชุม 206 (30 ที่นั่ง) อาคารมาตรธำรง

ไม่เกิน 30

4,500 บาท

4

ห้องประชุม 1-309 อาคารผดุงมาตร (อาคาร 1)

ไม่เกิน 20

3,000 บาท

5

ห้องประชุม 1-312 อาคารผดุงมาตร (อาคาร 1)

6

ห้องประชุม 1-329 อาคารผดุงมาตร (อาคาร 1)

7

ห้องฝึกอบรม 2-315 อาคารผดุงมาตร (อาคาร 2)

8

ห้องฝึกอบรม 302 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง

9

ห้องฝึกอบรม 303 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง

หมายเหตุ :  

1.อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และน้ำดื่ม ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดเตรียมมาเอง

3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันห้องประชุม/อบรมกับทางลูกค้าอีกครั้งผ่านทางการยืนยันการรับบริการฝึกอบรมนอกสถานที่ (In-house Training) และบริการให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
Email : training@nimt.or.th

กลับสู่หน้าขอใช้บริการฝึกอบรม