อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว วิลาสินี พิมพ์ภักดี รอการชำระเงิน
2 นางสาว รจนา เคนหล้า รอการชำระเงิน
3 นาย สุมัชชา ยินดีพบ รอการชำระเงิน
4 นาย ธราธิป เพ็งสวย รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :