อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นิรมล เคลือบสำราญ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว นพวรรณ สุดมณี ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อัจฉราภา ทองนพคุณ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ธิดาพร ฤทธิศร รอการชำระเงิน
5 นางสาว อภิชญา ปานเฟือง รอการชำระเงิน
6 นาย เอกสิทธิ์ เอียดปุ่ม รอการชำระเงิน
7 นางสาว จุฑามาศ กุสสัย รอการชำระเงิน
8 นางสาว จิรัชญา อำลอย รอการชำระเงิน
9 นางสาว ณัฐธิดา เปกเรือง รอการชำระเงิน
10 นางสาว รติมา โยสังข์ รอการชำระเงิน
11 นางสาว ณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล รอการชำระเงิน
12 นางสาว วนิดา สุวรรณฤกษ์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :