อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว พาขวัญ พูนจิตรบริสุทธิ์ รอการชำระเงิน
2 นาย ณัฐภัทร ทองเกล็ด รอการชำระเงิน
3 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
4 นางสาว กนกทิพย์ แก้วภิรมย์ รอการชำระเงิน
5 นาย คณาพงศ์ พันธุ์เกตุ รอการชำระเงิน
6 นางสาว สุนทรี เหล่าสีกอ รอการชำระเงิน
7 นาง ระวิพันธ์ จันทร์เวียง รอการชำระเงิน
8 นางสาว วรินทร เห็นชอบ รอการชำระเงิน
9 นางสาว จามจุรี ผ่องอำพล รอการชำระเงิน
10 ว่าที่ร้อยตรี ธีรวุฒิ พิทักษ์เนติกุล รอการชำระเงิน
11 นางสาว ณัฐชยา จรัสกุล รอการชำระเงิน
12 นางสาว ธัญชนก อู่แก้ว รอการชำระเงิน
13 นาย สหรัฐ เสริมเสนาพร รอการชำระเงิน
14 นาย วิทยา แสงสอน รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :