คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 อาคารมาตรธำรง
40 2,087.00 25 พ.ย.63
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

44

2 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 อาคารมาตรธำรง
40 3,906.00 25 พ.ย.63
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

43

3 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ย.63
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 5 ม.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

5 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 5 ม.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

6 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 5 ม.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

7 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 ก.พ.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

8 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 1 ก.พ.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

9 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 1 ก.พ.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

10 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 1 ก.พ.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

11 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 1 ก.พ.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

12 การสอบเทียบ Digital Thermometer อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

13 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

14 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

15 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

16 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

17 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

18 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 5 มี.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

19 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (พระราม6)
10 7,330.00 7 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

20 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 7 เม.ย. 64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

21 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide no. 18 : cg-18 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 27-29 เมษายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 7 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

22 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 29-30 เมษายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคาสำนักงานกลาง
24 3,906.00 7 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

23 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

24 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

25 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

26 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

27 การขัดผิวหน้าและบำรุงรักษาคุณภาพของเกจบล็อกมาตรฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

28 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

29 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

30 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

31 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

32 การสอบเทียบ Infrared Thermometer อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

33 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,301.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

34 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

35 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำร
15 5,778.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

36 เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

37 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

38 หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

39 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

40 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
6 5,885.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

41 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

42 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

43 การสอบเทียบเครื่องวัดเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบตามข้อกาหนด Euramet cg-2/v.2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
6 11,931.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

44 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

45 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

46 การสอบเทียบเกจบล็อกขนาด 0.5 มม. ถึง 1000 มม. ด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบแบบเชิงกลและการ ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 10,807.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

47 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-16 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-218 อาคารผดุงมาตร
6 16,692.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

48 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

49 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

50 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
24 3,906.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

51 การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

52 การสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ Dial Gauge Tester และ Calibration Tester อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

53 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

54 การสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 8,560.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

55 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

56 การสอบเทียบไฮเกจและไฮมาสเตอร์ด้วยเกจบล็อกมาตรฐานและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

57 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

58 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

59 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

60 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

61 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 3,103.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

62 การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304
20 2,301.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :