คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC 60904-9:2007 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 3,852.00 12 ก.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

2 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 12 ก.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

3 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 12 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

4 การสอบเทียบ gauge block comparator ตามข้อกำหนด Euramet cg-2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอน อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
6 16,692.00 12 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

5 การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 12 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

6 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 12 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

28

7 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
6 5,885.00 12 ก.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

8 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 19 ก.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

9 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 19 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

10 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 19 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

37

11 การสอบเทียบ Hydrometer ด้วยวิธี Cuckow (Hydrostatic Weighing) (ยกเลิกหลักสูตร) อ่านรายละเอียด
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 10,807.00 19 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

12 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 19 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

13 การขัดผิวหน้าและบำรุงรักษาคุณภาพของเกจบล็อก อ่านรายละเอียด
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 19 ก.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

14 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด  
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 19 ก.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

15 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 17 ต.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

16 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 17 ต.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

17 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 17 ต.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

35

18 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 17 ต.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

19 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 17 ต.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

22

20 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 17 ต.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

21 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 1-329 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 17 ต.ค.62 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

22 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 17 ต.ค.62
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :