คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2561 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-312 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 4 ธ.ค. 60
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

31

2 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
20 4,334.00 4 ธ.ค. 60
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

3 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2005(E)
วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 9 ม.ค.61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

4 การสอบเทียบเกจบล็อกด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบเชิงกล และการประเมินความไม่แน่นอน
วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
8 11,663.00 9 ม.ค.61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

5 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ม.ค.61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

6 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 7 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

7 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 7 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

8 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

9 การสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

10 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว
วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

11 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

12 การสอบเทียบ Liquid in Glass Thermometer
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

13 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 26 ก.พ. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

14 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B 7503 : 2011, JIS B 7533 : 2015)
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

15 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

16 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

17 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

18 การสอบเทียบออสซิลโลสโคป
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

19 การสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

20 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

21 การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

22 การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 8,346.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

23 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

24 การสอบเทียบ pH meter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,354.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

25 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

26 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

27 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

28 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

29 การสอบเทียบ Hydrometer ด้วยวิธี Cuckow (Hydrostatic Weighing)
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 10,807.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

30 การสอบเทียบมาตรความสว่าง
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

31 การสอบเทียบ Network Analyzer
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 3 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

32 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 2018-05-25 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

33 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

34 การสอบเทียบ Infrared Thermometer
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

35 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU)
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 5,671.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

36 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508-2 : 2015 และ ASTM E18-16
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล. อาคารผดุงมาตร
8 15,408.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

37 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

38 การสอบเทียบ Laser Power Meter
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

39 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

40 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV)
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

41 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

42 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

43 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

44 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

45 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

46 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

47 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker)
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

48 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 2 มี.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

49 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2015) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011)
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

50 การทำ Intermediate check สำหรับเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

51 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในก๊าซผสม
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

52 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


สัมมนาวิชาการในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack ASIA 2018

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 1.หลักการพิจาณาวิธีการสอบเทียบให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

2 2.ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย -
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

81

3 3.มาตรฐานวิธีทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ด้านเครื่องอัลตราซาวด์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

4 4.การฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำดื่มด้วยรังสียูวี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

5 5.ทางเลือกใหม่: วัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นข้าว
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27

6 6.การลดต้นทุนด้วยการจัดการและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

47

7 7.Halal Meat Authentication Using LC-MS/MS Technique
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

8 8.ความสำคัญของการวัดอัตราการไหลในภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :