คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2561 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

2 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

36

3 การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

4 การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 8,346.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

5 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 27 เม.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

6 การสอบเทียบ pH meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,354.00 27 เม.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

7 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

8 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

9 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

10 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

11 การสอบเทียบ Hydrometer ด้วยวิธี Cuckow (Hydrostatic Weighing) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 10,807.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

12 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 3 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

31

13 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

14 การสอบเทียบ Infrared Thermometer อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

15 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 5,671.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

16 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508-2 : 2015 และ ASTM E18-16 อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล. อาคารผดุงมาตร
8 15,408.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

17 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 25 พ.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

18 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

19 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

20 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 25 พ.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

21 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

22 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

23 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

24 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

25 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

26 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 1 มิ.ย. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

18

27 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

28 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

29 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 1 มิ.ย. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

30 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

31 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 8,560.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

32 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

33 การสอบเทียบมาตรความสว่าง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

34 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

35 การสอบเทียบ Network Analyzer อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

36 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

37 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารผดุงมาตร
24 3,906.00 9 ก.ค. 61
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30

38 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อ่านรายละเอียด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

39 การทำ Intermediate check สำหรับเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

40 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในก๊าซผสม อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

41 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 9 ก.ค. 61 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10


สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2018

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 1.หลักการวัดการทวนสอบและการสอบเทียบมาตรรังสียูวีเอที่ใช้ในอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.45 - 15.45 น. (ลงทะเบียน 09.15 น.) ณ ห้อง 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

2 2.การใช้วัสดุอ้างอิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลการวัดทางเคมี: กรณีศึกษา วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบสเพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง อ่านรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.45 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 09.15 น.) ณ ห้อง 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

52

3 3.การพัฒนาระบบมาตรวิทยาสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ด้าน EMC เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.45 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

4 4.หลักการวัดสำหรับนาโนเทคโนโลยี: วัดอย่างไรให้มั่นใจและถูกต้อง อ่านรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.45 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 09.15 น.) ณ ห้อง 216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

5 5.เทคโนโลยีการวัดเพื่อภาคอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.45 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง 216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
60 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

46-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :