คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 29 เม.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12


2
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

29


3
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 7 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24


4
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 26 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

5 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดขนาดวัสดุนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

6 หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 2,087.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

7 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


8
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

9 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 4 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

10 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
6 5,885.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

11 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 27 พ.ค.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

17

12 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

13 การสอบเทียบเครื่องวัดเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบตามข้อกาหนด Euramet cg-2/v.2 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
6 11,931.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


14
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 4 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 1,565.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

15 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 4 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

16 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 4 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

17 การสอบเทียบเกจบล็อกขนาด 0.5 มม. ถึง 1000 มม. ด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบแบบเชิงกลและการ ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 10,807.00 4 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

18 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-16 อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-318 อาคารผดุงมาตร
6 16,692.00 4 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

19 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 27 พ.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

20 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
8 7,918.00 9 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

21 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 9 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

29


22
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
40 2,929.00 11 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

23 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (หลักสูตร 2 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 28 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

17

24 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 28 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

25 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 28 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

26 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 28 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

27 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 28 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

28 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำร
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

29 เทคนิตการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

30 การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
10 7,330.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

31 การสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ Dial Gauge Tester และ Calibration Tester อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

32 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

33 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 : cg-18 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 29 มิ.ย.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

34 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

35 การสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(30) อาคารมาตรธำรง
15 8,560.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

36 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

37 การสอบเทียบไฮเกจและไฮมาสเตอร์ด้วยเกจบล็อกมาตรฐานและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

38 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206(60 ที่นั่ง) อาคารมาตรธำรง
24 3,906.00 29 มิ.ย.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

39 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
24 3,906.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

40 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

41 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
20 6,313.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

42 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 (60) อาคารมาตรธำรง
15 3,103.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

43 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

44 การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304
20 2,301.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

45 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 2 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


46
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ แบบออนไลน์ (Online)
24 1,565.00 27 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

47 การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 30 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

48 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 30 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

49 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 30 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

50 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (พระราม6)
10 7,330.00 30 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

51 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 2,301.00 30 ก.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

52 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 4 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

53 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 4 ส.ค.64
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

23

54 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 2-315 อาคารผดุงมาตร
15 5,778.00 4 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

55 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 312 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 4 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

56 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 206 อาคารมาตรธำรง
24 3,906.00 4 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

57 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 3,103.00 4 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

58 การขัดผิวหน้าและบำรุงรักษาคุณภาพของเกจบล็อกมาตรฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
10 7,330.00 9 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

59 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6-7 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 5,778.00 30 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

60 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-9 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 313 อาคารสำนักงานกลาง
15 8,560.00 30 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

61 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง
20 4,334.00 30 ส.ค.64 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :