สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2023

หลักสูตร Metrology in next chapter – Metrology for digital transformation

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว เกษณีย์ เอื้อทวีพล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 นาย พัฒนศักดิ์ พูลเพิ่ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3 นางสาว กุสุมา โสมสอาด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4 นาย ชนัญญู ก้องไตรภพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5 นางสาว พรรณวดี อรรคลีพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6 นางสาว พีรญา พิพัฒณุกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7 นาย ชัยรัตน์ กิจแจ่มแจ้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8 นางสาว ทิพารมย์ มูลมณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
9 นางสาว อ้อมใจ ทองสุขโข ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 นาย พงษ์ศักดิ์ หว่านพืช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 นาย ชาคริต ไชโย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 นาย ธนยุทธ เพียรเสมอ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13 นาย กันต์ธร ลูกรักษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
14 นาย วรศักดิ์ ไพโรจน์สกุลสุข ไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 นางสาว อริสรา คุณพระมา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 นาย อัฒพล สุริยันต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 นางสาว ฉัตรพร ปุรณะวิทย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 นางสาว ชิดชนก ทองประไพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
19 นางสาว กัณตีมา วาริพันธน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 นาย ทวีศิลป์ ตรียศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
21 นาย เมธี วิรัชโชติเสถียร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
22 นาย พิสูจน์ พิมพ์โคตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
23 นาย สฤษดิ์ นาหัวดง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
24 นาย วิชัย สาระจิตต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 นาย วีรณัฐ วิจิตรจรรยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 นาย สิทธิชัย โทนสูงเนิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27 นาย เด่นพล แพงพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
28 นาย เถลิงเกีนรติ พวงงาม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
29 นางสาว พรอุมา นนท์กรนันทน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
30 นาย ยงยุทธ ดีโพรัมย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31 นาย รณกร มโนเสงียม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
32 นาย ปิยพงษ์ กองทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
33 นางสาว พัชรินทร์ บุญมาวัตร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
34 นางสาว สุธาสินี สุขวินิช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 นาย ธิปไตย อินถาบุตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
36 นาย จักร์กฤช กรัพณานนท์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
37 นาง ดวงกมล อินทร์อนันต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
38 นางสาว กมลรัตน์ ปัตถานัง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
39 นางสาว เครือฟ้า ความหมั่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
40 นางสาว อรุณรัตน์ แสงนิล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
41 นาย ชนะชล มูฮัมหมัดรอโซ้ล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
42 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 นาย สมคิด หอมหวล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
44 นาย กรชนก เชื้อสอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
45 นาย อธิพัฒน์ ฉิมปรีดา ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :