อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว ** ส่ง Cer 19 ธ.ค. 66 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว สุณิสา อิ่มทัศไนย ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สุคนธ์พิชย์ เพ็งแช่ม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ปุณยนุช การสมดี ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว จรัสศรี จวงไธสง ชำระเงินแล้ว
5 นาย กิติชัย วงค์คำ ชำระเงินแล้ว
6 นาย จิรานุวัฒน์ แก้ววิเศษ ชำระเงินแล้ว
7 นาย พิพัฒน์ กันอรุณ ชำระเงินแล้ว
8 นาย ปริญญา อินทโชติ ชำระเงินแล้ว
9 นาย กิตติพงษ์ โกลิบุตร ชำระเงินแล้ว
10 นาย ภิญโญ ด้วงดี ชำระเงินแล้ว
11 นาย อิทธิกร กิมาคม ชำระเงินแล้ว
12 นาย ธนิน ศรีวิลัย ชำระเงินแล้ว
13 นาย พรณรงค์ โชติศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร ชำระเงินแล้ว
15 นาย นคร กองกุณะ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ชัยรัตน์ ประทุมทอง ชำระเงินแล้ว
17 นาย ณัฐวุฒิ พุกกณะสุต ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :