อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Ms Excel สำหรับงานสอบเทียบและการควบคุมคุณภาพ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ปาริชาต มีมุสิก ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ชนากานต์ แซ่ลี่ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว เด่นนภา พวงเพชร ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อัญชลี ไกรบุบผา รอการชำระเงิน
5 นางสาว กมลชนก ปานคำ รอการชำระเงิน
6 นาย วีระวัฒน์ พรมศรี รอการชำระเงิน
7 นาย วิศรุต ปลื้มสุข รอการชำระเงิน
8 นาย วิกรานต งะสมัน รอการชำระเงิน
9 นางสาว ณัฐมล ภวะโชติ รอการชำระเงิน
10 นาย ปรีชา ภวะโชติ รอการชำระเงิน
11 นางสาว สุดารัตน์ วราโภค รอการชำระเงิน
12 นางสาว อรุณวงศ์ อุปถัมภากุล รอการชำระเงิน
13 นาย วิกรานต งะสมัน รอการชำระเงิน
14 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ รอการชำระเงิน
15 นางสาว จามจุรี ผ่องอำพล รอการชำระเงิน
16 นางสาว นิรุชา สุทธิพิทักษ์ รอการชำระเงิน
17 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน รอการชำระเงิน
18 นาย อนุรักษ์ บุญมาก รอการชำระเงิน
19 นาย ยศกร แซ่บ้าง รอการชำระเงิน
20 นาย อภิสิทธิ์ ไชยศร รอการชำระเงิน
21 นางสาว กนกวรรณ ช่างชุบ รอการชำระเงิน
22 นางสาว พิราวรรณ เนตรสน รอการชำระเงิน
23 นางสาว จุไรรัตน์ ปานทอง รอการชำระเงิน
24 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
25 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
26 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
27 นาย วัชรพงษ์ ปุณณารักษ์ รอการชำระเงิน
28 นางสาว สุพรรณี เพ็งสกุล รอการชำระเงิน
29 นางสาว ศิริวรรณ โตจอ รอการชำระเงิน
30 นาง ทวินันท์ พวงมาลา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :