อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อภิสิทธิ์ หามนตรี รอการชำระเงิน
2 นาย ธนดล พลเทพ รอการชำระเงิน
3 นาย นฤพนธิ์ นาคราช รอการชำระเงิน
4 นาย สมบัติ สารบรรณ์ รอการชำระเงิน
5 นาย สมชัย บุญรัตนานนท์ รอการชำระเงิน
6 นาย คมสร วงษ์ทองดี รอการชำระเงิน
7 นางสาว ณิชมน ชั่งโต รอการชำระเงิน
8 นางสาว รัฐกานต์ ศรีศิริ รอการชำระเงิน
9 นาย ธนดล พลเทพ รอการชำระเงิน
10 นาย นาวา สีสุวรรณ รอการชำระเงิน
11 นาย นฤพนธิ์ นาคราช รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :