อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว อัญนิตา มั่งมี ชำระเงินแล้ว
2 นาย เดวิทย์ กั้วกำจัด ชำระเงินแล้ว
3 นาย ปวลิต กิจทวี ชำระเงินแล้ว
4 นาย วรงค์ เยาวเรศเถกิงกิจ ชำระเงินแล้ว
5 นาย จิรวัฒน์ เผ่านาค รอการชำระเงิน
6 นาย พนาวรรณ อุปราช รอการชำระเงิน
7 นาย ภูมิเพชร ทองทิพย์ รอการชำระเงิน
8 นาย วิกรานต งะสมัน รอการชำระเงิน
9 นาย พงษ์เทพ ยอดพิกุล รอการชำระเงิน
10 นาย พรทวี พละศักดิ์ รอการชำระเงิน
11 นาย ชนะ ซองทอง รอการชำระเงิน
12 นาย ยุทธพงษ์ แตงบุตร รอการชำระเงิน
13 นาย นัธทวัฒน์ วิริยจิตตโสภณ รอการชำระเงิน
14 นาย เกียรติศักดิ์ เกิดโต รอการชำระเงิน
15 นางสาว ภิชญาณิน สุขทวี รอการชำระเงิน
16 นาย ทินกร สิมโน รอการชำระเงิน
17 นาย กีรติกร ศุภรัตน์ศิริ รอการชำระเงิน
18 นาย กรกช ทิพย์มงคล รอการชำระเงิน
19 นาย พิษณุ คำอาบ รอการชำระเงิน
20 นาย นฤนาท ชัยรัตนานนท์ รอการชำระเงิน
21 นางสาว วิภาพันธ์ ตะติยรัตน์ รอการชำระเงิน
22 นาย สิทธิศักดิ์ ทาติพันธ์ รอการชำระเงิน
23 นาย พรรษธร เหลืองวิไลย์ รอการชำระเงิน
24 นางสาว ธนษา ชินภาณุพงศ์ รอการชำระเงิน
25 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ รอการชำระเงิน
26 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
27 นาง วาสนา นามใจ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :