อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 ** ส่ง Cer 29 มี.ค. 67 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว รจนา เคนหล้า ชำระเงินแล้ว
2 นาย วัชระ ชมเชย ชำระเงินแล้ว
3 นาย จักรินทร์ ยศอินทร์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว รติมา โยสังข์ ชำระเงินแล้ว
6 นาย วิชเยศน์ ทับเจริญ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ศศิวิมล ปกติ ชำระเงินแล้ว
8 นาย วิทยา แสงสอน ชำระเงินแล้ว
9 นาย กีรติกร ศุภรัตน์ศิริ ชำระเงินแล้ว
10 นาย สรอรรถ เวียงลอ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว สุพรรณี เพ็งสกุล ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ศิริวรรณ โตจอ ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ ชำระเงินแล้ว
14 นาย กฤษกร บุญโต ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว ศศิวิมล เทศพันธุ์ ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ณพิชญ์ รุ่งเรือง ชำระเงินแล้ว
17 นาย โกวิทย์ บุญคงที่ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว ภัทรกาญจน์ เนียมจั่น ชำระเงินแล้ว
19 นาย สัมพันธ์ จูเภา ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว อรทัย แสงทอง ชำระเงินแล้ว
21 นาย ณัฐวิชช์ พิริยสัมฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
22 นาย กันตินันท์ ภูพานใบ ชำระเงินแล้ว
23 นาย ศรายุทธ สุทธิโยธา ชำระเงินแล้ว
24 นาย สาคร แสนทวีสุข ชำระเงินแล้ว
25 นาย ณัฐพงศ์ บ่อคำ ชำระเงินแล้ว
26 พันจ่าอากาศเอก สุริเยนทร์ ถวัลย์วีระวงศ์ ชำระเงินแล้ว
27 นาย ธนายุทธ เสาะไธสง ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว เจนจิรา จันทร์แป๊ะ ชำระเงินแล้ว
29 นาย อรรถพล ดอกจันทร์กลาง ชำระเงินแล้ว
30 นาย บุญญฤทธิ์ ทุมทา ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :