อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 ** ส่ง Cer 29 มี.ค. 67 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ณัฐพล แสนเส็ง ชำระเงินแล้ว
2 นาย อารีฟีน กิจคงพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ธิดาทิตย์ ตันเฮง ชำระเงินแล้ว
4 นายแพทย์ เจตนา เรืองประทีป ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว จามจุรี ผ่องอำพล ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว นราพร โสมนัส ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ศกลรัตน์ พิมพ์โพธิ์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว วรัทยา อรุณธานี ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ปรีชญา เผ่าต๊ะใจ ชำระเงินแล้ว
10 นาย ปิยพัชร์ ปรักมาศ ชำระเงินแล้ว
11 นาย สามารถ ภูดวงจิตร ชำระเงินแล้ว
12 นาย ขจรยศ แพ่งดิษฐ์ ชำระเงินแล้ว
13 นาย ปิยนันท์ ชลธาร ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว สุชัญญา ศรีสว่างอรุณรุ่ง ชำระเงินแล้ว
15 นาย นนท์ น้อยนำนนท์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย วัยวุฒิ วงษ์ปรางค์ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว พัชรกมล เวชวินิจ ชำระเงินแล้ว
18 นาย พงษ์ศักดิ์ หว่านพืช ชำระเงินแล้ว
19 นาย ทินวัฒน์ เพียภูเขียว ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ปริศนา นาชาฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว กรรภิรมย์ ตั้นสุย ชำระเงินแล้ว
22 นาย วรวัฒน์ วัชรทัศนกุล ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว อาทิตยา พรหมทองแก้ว ชำระเงินแล้ว
24 นาย คมนตรี แผ่นผา ชำระเงินแล้ว
25 นาย อนุวัฒน์ ซาและทิม ชำระเงินแล้ว
26 นาย วิกรม ชัยวิริยะวงศ์ ชำระเงินแล้ว
27 เรือตรี ชัยวัฒน์ ดวงดี ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :