อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ รุ่น 2 ** ส่ง Cer 2 เม.ย. 67 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ณฐมน พัฒเพ็ง ชำระเงินแล้ว
2 นาย โกสิทธิ์ ถินแดง ชำระเงินแล้ว
3 นาย เอกศักดิ์ ไพเราะ ชำระเงินแล้ว
4 นาย คมกริช ตั้งธนบดีกุล ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว รติมา โยสังข์ ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณรงค์เดช สวนเพชร ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว พรพิมล ปัญญายงค์ ชำระเงินแล้ว
9 นาย วิธวินท์ ฝูงใหญ่ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว นารีลักษณ์ หนองนา ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว เอื้อนจิตร ศรีแสง ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ณัฐนภัทร ไต้อุดม ชำระเงินแล้ว
13 นาย ปิยะณัฐ นันตะเคน ชำระเงินแล้ว
14 นาย วัชระพงษ์ ผาลารักษ์ ชำระเงินแล้ว
15 นาย พิทักษ์พงษ์ เสนสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว สุพรรณี เพ็งสกุล ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ศิริวรรณ โตจอ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ ชำระเงินแล้ว
19 นาย ดนุพล ตรีมงคล ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ธิดารัตน์ วนรินทร์ ชำระเงินแล้ว
21 นาย อภิลักษณ์ วรจักร์ ชำระเงินแล้ว
22 นาย กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว ธันย์นิชา เมฆทับ ชำระเงินแล้ว
24 นาย ทศพร ตุลยนิษก์ ชำระเงินแล้ว
25 นาง ภัสสร เพียรนภา ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว กานต์สินี ศรีจันทร์ ชำระเงินแล้ว
27 นาย สุทธิรักษ์ สนธิ์สำราญ ชำระเงินแล้ว
28 นาย สำเริง เลาแก้วหนู ชำระเงินแล้ว
29 นาย คชศร สัมพันธ์ ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว วราภรณ์ แสงทอง ชำระเงินแล้ว
31 นาย กันตินันท์ ภูพานใบ ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว กุลนุช อรุณศรี ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :