อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ตะวันฉาย แสงเจริญ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ศันสนีย์ ดวงงาม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ธวชินี จำนงนิจ ชำระเงินแล้ว
4 นาย สุธรรม สุขาทิพย์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย อรรถพล อรุณรัตน์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว กมลมาลย์ จันทร์อัมพร ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ฝ่าฝัน แดงอินทวัฒน์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว กนกวรรณ รัตนวงศ์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ณัฐชยาพร ดิลกพัฒน์วานิช ชำระเงินแล้ว
10 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
11 นาย นราศักดิ์ นิธิสุวรรณ รอการชำระเงิน
12 นางสาว สุจิตรา คนมุม รอการชำระเงิน
13 นางสาว นัทธ์ชนัน ชาแสน รอการชำระเงิน
14 นาย มหาศาล เกิดคล้าย รอการชำระเงิน
15 นางสาว สุวรรณี เต่าพาลี รอการชำระเงิน
16 นางสาว ปิยชนก บุญสุข รอการชำระเงิน
17 นาย พงศ์พิชชา แย้มกมล รอการชำระเงิน
18 นางสาว พรไพลิน สินรัตน์ รอการชำระเงิน
19 นางสาว จิราพร จาดนิ่ม รอการชำระเงิน
20 นาง ณัฏฐา อิ่มชาลี รอการชำระเงิน
21 นางสาว ฐิตินันท์ จันทร์เชย รอการชำระเงิน
22 นางสาว ศิรณี อยู่ขอบเวียง รอการชำระเงิน
23 นาย ธวัชชัย ศรีมงคล รอการชำระเงิน
24 นางสาว ณฤภัค สุขสวสัดิ์ รอการชำระเงิน
25 นางสาว สุนทรีรักษ์ ชื่นครุฑ รอการชำระเงิน
26 นางสาว สุนทรีรักษ์ ชื่นครุฑ รอการชำระเงิน
27 นาย วงศกร สุขใจมุข รอการชำระเงิน
28 นาย เตวิช ตุงคะเสรีรักษ์ รอการชำระเงิน
29 นางสาว กนกจันทร์ อ๊อดเอก รอการชำระเงิน
30 นางสาว อรพรรณ พรมเจริญ รอการชำระเงิน
31 นางสาว รจนา เคนหล้า รอการชำระเงิน
32 ดร. พัชราภา ตระกูลลักขณา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :