อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 : cg-18 ** ส่ง Cer 28 มี.ค. 67 **

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย รุ่งโรจน์ เจนกิจตระกูลชัย ชำระเงินแล้ว
2 นาย อดิศัย มากน้อย ชำระเงินแล้ว
3 นาย ศุภฤกษ์ ศรีพรหม ชำระเงินแล้ว
4 นาย ภัทธิยะ สุขสมโสด ชำระเงินแล้ว
5 นาย ชูชาติ ศรีสุระ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว รัฐกานต์ ศรีศิริ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ณิชมน ชั่งโต ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ณัฐสิมา พึ่งพงษ์ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ณรงศักดิ์ สาลีผลิน ชำระเงินแล้ว
10 นาย เจษฎา เพ็งภู่ ชำระเงินแล้ว
11 นาย วุฒิชัย แสนบุญส่ง ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว รัตติกาล เหรียญทองวัฒนา ชำระเงินแล้ว
13 นาย คมสันต์ ภักดีวุธ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ประสิทธิ์ เกิดนาแซง ชำระเงินแล้ว
15 นาย ปฏิภาณ แซ่วี ชำระเงินแล้ว
16 นาย อดุลย์ จุกสีดา ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ชุลีพร คงเรือน ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว จุฬารักษ์ มุกธะวัตร ชำระเงินแล้ว
19 นาย ชานุ อดิษะ ชำระเงินแล้ว
20 นาย พิเชษฐ ทองสี ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว เกษมณี พัดโสดา ชำระเงินแล้ว
22 นาย นิติ แม้นญาติ ชำระเงินแล้ว
23 นาย มนตรี ชีวานันทกุล ชำระเงินแล้ว
24 นาย นฤนาท ชัยรัตนานนท์ ชำระเงินแล้ว
25 นาย ศุภากร ไกรศิริ ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :