อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปริมาณทางไฟฟ้า

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ชัยพฤกษ์ พรสิริเพียร ชำระเงินแล้ว
2 นาย อธิเบศร์ พลตรี ชำระเงินแล้ว
3 นาย พชร เชียงจง ชำระเงินแล้ว
4 นาย กฤษฏิ์จิรา บุญมี ชำระเงินแล้ว
5 นาย เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว สุณัฐวดี โชติชม ชำระเงินแล้ว
7 นาย สรศักดิ์ มั่นยืน ชำระเงินแล้ว
8 นาย ฐาปนพงศ์ บุญทกูล ชำระเงินแล้ว
9 นาย วีรเดช ปิ่นทอง ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธงชัย อินตะนัย ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ศศิธร สุนทรานนท์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย อภิสิทธิ์ หามนตรี ชำระเงินแล้ว
13 นาย โกสินทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว รัศมีดาว เข็มเพ็ชร ชำระเงินแล้ว
15 นาย ธนฉัตร คมขำ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ธนิน ศรีวิลัย ชำระเงินแล้ว
17 นาย พงษ์พันธุ์ ศรีพะนามน้อย ชำระเงินแล้ว
18 นาย เจษฎา ธีรภาฤกษ์ ชำระเงินแล้ว
19 นาย อดุลย์ บุญอิน รอการชำระเงิน
20 นาย สุมัชชา ยินดีพบ รอการชำระเงิน
21 นาย ศิริพงษ์ ทองบุตร รอการชำระเงิน
22 นาย ชัยโรจน์ เอกจิต รอการชำระเงิน
23 นาย ประมวล ธรรมะวิศิษฏ์ รอการชำระเงิน
24 นาย นันทวัฒน์ คำชัย รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :